Menu Otaku

 

 Bolo de Chá Verde

 

 Green Tea Cake

 

 Capuccino

 

 Parfait - Chocolate Berry Crunch

 

 Creme de Café Gelado

 

 Hagi no Tsuki

 

 Kokuto (Warabi-mochi)

 

 Matcha (Warabi-mochi)

 

 Momiji Manju

 

 Mouse Capuccino

 

 Unshu-mikan (Warabi-mochi)

 

 Kinako (Warabi-mochi)

 

 Chá Verde